• Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4 (Sorting Techniques) presented bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort and other content. Invite you to read the lecture.

   24 p vaa 30/04/2015 208 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6 - Stacks & Queues (Use Array to implement Stacks & Queues, Use Linked list to implement Stacks & Queues) presented Stacks, Queues and other content. Invite you to read the lecture.

   18 p vaa 30/04/2015 205 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3 (Searching Techniques prens) presented linear (sequential) search, binary search, complexity of algorithms.

   16 p vaa 30/04/2015 202 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2 - Function & Recursion presented Function, the Concept Of Stack, the Sequence Of Execution During A Function Call, Parameter Passing & Call By Reference, Resolving Variable References, Recursion, Stack Overheads In Recursion, Writing A Recursive Function, Types Of Recursion.

   35 p vaa 30/04/2015 182 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0 - Introduction presented what is Data Structures and other content. Invite you to read the lecture.

   9 p vaa 30/04/2015 180 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1 (C-Language) presented address, pointers, arrays, address of each element in an array, accessing & manipulating an array using pointers, another case of manipulating an array using pointers, two-dimensional array, pointer arrays, structures, structure pointers.

   22 p vaa 30/04/2015 174 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7 - Trees presented the concept of trees, binary tree and representation, binary tree traversal, binary search tree.

   70 p vaa 30/04/2015 169 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5 Linked Lists presented the Concept Of The Linked List, Single Linked List, Double Linked List, Circular Linked List.

   72 p vaa 30/04/2015 168 1

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 0: Số phức

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 0: Số phức

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 0: Số phức" trình bày các nội dung: Dạng đại số của số phức, dạng lượng giác của số phức, dạng mũ của số phức, nâng số phức lên lũy thừa, khai căn số phức, định lý cơ bản của Đại số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p vaa 28/02/2019 132 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận (các định nghĩa, các phép toán trên ma trận, ma trận khả nghịch,...), định mức (định nghĩa, các tính chất cơ bản của định mức, định lý, hạng của ma trận,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p vaa 28/02/2019 109 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 3: Không gian vector

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 3: Không gian vector

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 3: Không gian vector" trình bày các nội dung: Khái niệm không gian vector, sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính; cơ sở - số chiều của không gian vector - Tọa độ của vector, không gian sinh bởi hệ vector, không gian Euclide. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p vaa 28/02/2019 106 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" có cấu trúc gồm 2 bài học cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ phương trình tổng quát, hệ phương trình thuần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vaa 28/02/2019 104 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số