• Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1 (C-Language) presented address, pointers, arrays, address of each element in an array, accessing & manipulating an array using pointers, another case of manipulating an array using pointers, two-dimensional array, pointer arrays, structures, structure pointers.

   22 p vaa 30/04/2015 174 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7 - Trees presented the concept of trees, binary tree and representation, binary tree traversal, binary search tree.

   70 p vaa 30/04/2015 169 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5 Linked Lists presented the Concept Of The Linked List, Single Linked List, Double Linked List, Circular Linked List.

   72 p vaa 30/04/2015 168 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6 - Stacks & Queues (Use Array to implement Stacks & Queues, Use Linked list to implement Stacks & Queues) presented Stacks, Queues and other content. Invite you to read the lecture.

   18 p vaa 30/04/2015 205 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3 (Searching Techniques prens) presented linear (sequential) search, binary search, complexity of algorithms.

   16 p vaa 30/04/2015 202 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0 - Introduction presented what is Data Structures and other content. Invite you to read the lecture.

   9 p vaa 30/04/2015 180 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4 (Sorting Techniques) presented bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort and other content. Invite you to read the lecture.

   24 p vaa 30/04/2015 208 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2 - Function & Recursion presented Function, the Concept Of Stack, the Sequence Of Execution During A Function Call, Parameter Passing & Call By Reference, Resolving Variable References, Recursion, Stack Overheads In Recursion, Writing A Recursive Function, Types Of Recursion.

   35 p vaa 30/04/2015 182 1

 • Bài giảng Tổng quan về CNS và thiết bị dẫn đường NDB

  Bài giảng Tổng quan về CNS và thiết bị dẫn đường NDB

  Bài giảng Tổng quan về CNS và thiết bị dẫn đường NDB trình bày tổng quát hệ thống CNS/ATM (thông tin - dẫn đường - giám sát/quản lý không lưu), tổng quan về đài dẫn đường vô tuyến sóng đài vô hướng NDB.

   68 p vaa 24/04/2019 76 0

 • Bài giảng Chương 6: Điện Hóa học

  Bài giảng Chương 6: Điện Hóa học

  Nội dung bài giảng trình bày các loại điện cực, điện phân và ứng dụng điện phân, điện cực thông dụng, các định luật trong điện phân; phản ứng hóa học và dòng điện. Để hiểu rõ hơn chi tiết nội dung bài giảng mời các bạn tham khảo bài giảng.

   28 p vaa 30/07/2019 58 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" có cấu trúc gồm 2 bài học cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ phương trình tổng quát, hệ phương trình thuần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vaa 28/02/2019 104 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 5: Chéo hóa matrận - Dạng toàn phương

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 5: Chéo hóa matrận - Dạng toàn phương

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 5: Chéo hóa ma trận - Dạng toàn phương" cung cấp cho người học các kiến thức: Trị riêng - vector riêng, chéo hóa ma trận vuông, dạng toàn phương (khái niệm cơ bản, đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc, luật quán tính, xác định dấu của dạng toàn phương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p vaa 28/02/2019 101 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số