• Hài hòa pháp luật hàng không dân dụng Việt Nam với pháp luật hàng không quốc tế - ThS. Lê Cao Thế

  Hài hòa pháp luật hàng không dân dụng Việt Nam với pháp luật hàng không quốc tế - ThS. Lê Cao Thế

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Hài hòa pháp luật hàng không dân dụng Việt Nam với pháp luật hàng không quốc tế" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về phạm vi điều chỉnh của luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006, quy định quản lý nhà nước về hàng không dân dụng...

   5 p vaa 24/03/2017 165 4

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế - Luật

  Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế - Luật

  Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp (KSDN) của sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Luật. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 361 sinh viên (năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư) thông qua phương pháp chọn mẫu thuận tiện.

   10 p vaa 28/02/2019 124 1

 • Những nhận thức lý luận mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII

  Những nhận thức lý luận mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII

  Bài viết phân tích những nhận thức lý luận mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Theo tác giả, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội của Đổi mới - Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết và Phát triển. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   16 p vaa 05/10/2017 178 1

 • Content based video retrieval system using principal object analysis

  Content based video retrieval system using principal object analysis

  We propose a content based video retrieval system in some main steps resulting in a good performance. From a main video, we process extracting keyframes and principal objects using Segmentation of Aggregating Superpixels (SAS) algorithm. After that, Speeded Up Robust Features (SURF) are selected from those principal objects. Then, the model “Bag-of-words” in accompanied by SVM classification are applied to obtain the retrieval result. Our...

   10 p vaa 30/04/2018 101 1

 • Quan niệm của Hegel về sự phân định các bộ phận quyền lực trong nhà nước pháp quyền

  Quan niệm của Hegel về sự phân định các bộ phận quyền lực trong nhà nước pháp quyền

  Tài liệu Quan niệm của Hegel về sự phân định các bộ phận quyền lực trong nhà nước pháp quyền phân tích quan niệm của Hegel về sự phân định quyền lực trong nhà nước pháp quyền. Từ quan niệm của Hegel về pháp quyền, các tác giả bài viết cho rằng, bản chất đích thực của sự phân chia quyền lực trong nhà nước pháp quyền cũng như vai trò của các...

   10 p vaa 05/10/2017 186 1

 • Nhận diện năng lực động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội

  Nhận diện năng lực động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội

  Nội dung chính của bài viết là nêu những khái niệm cơ bản về năng lực động, những nhân tố cấu thành và nội hàm của năng lực động. Với phương pháp nghiên cứu định tính, bài viết nhận diện năng lực động thông qua thực tiễn phát triển của Viettel, qua đó đối chiếu với khung lý thuyết và đúc rút trên góc độ khoa học hướng nghiên cứu tiếp...

   11 p vaa 30/04/2018 115 1

 • Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ở Việt Nam

  Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ở Việt Nam

  Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ là sự sáng tạo của Đảng, phù hợp với bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta. Để thực hiện cơ chế đó đạt được mục tiêu cao nhất trong điều kiện nước ta hiện nay, một mặt cần phải nâng cao nhận thức về vai trò động lực của dân chủ, mặt khác phải nâng...

   9 p vaa 05/10/2017 186 1

 • Chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

  Chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

  Bài viết Chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam – Thực trạng và giải pháp trình bày giải pháp về chính sách phát triển nguồn nhân lực được coi là giải pháp trọng tâm nhằm phát triển nguồn nhân lực của ngành nói riêng và phát triển ngành Hàng không Việt Nam nói chung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p vaa 25/07/2018 124 1

 • Du lịch biển đảo Quảng Bình - Những cơ hội và thách thức

  Du lịch biển đảo Quảng Bình - Những cơ hội và thách thức

  Quảng Bình là tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), trong đó du lịch biển đảo được đánh giá là một tiềm năng to lớn. Trên cơ sở phân tích tiềm năng và những yếu tố hạn chế của du lịch biển, đảo Quảng Bình, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển các tiềm năng du lịch biển, đảo ở Quảng...

   7 p vaa 21/06/2017 146 1

 • Kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

  Kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

  Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam là một trong tám mối quan hệ lớn ở nước ta. Giải quyết tốt mối quan hệ này là đòi hỏi vừa cấp thiết vừa lâu dài trong công cuộc đổi mới, đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững theo xu...

   6 p vaa 05/10/2017 156 1

 • Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, giá trị dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng - dịch vụ hàng không nội địa

  Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, giá trị dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng - dịch vụ hàng không nội địa

  Trong nhiều thập kỷ qua, chất lượng dịch vụ được xem là cách thức tốt nhất để gia tăng lòng trung thành khách hàng thông qua việc làm cho họ cảm thấy hài lòng. Mặc dù, sự hài lòng của khách hàng được xem là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến lòng trung thành của họ, tuy nhiên khi khách hàng hài lòng với dịch vụ không phải lúc nào họ cũng trung...

   9 p vaa 25/07/2018 133 1

 • Tiện lợi dịch vụ và sự hài lòng khách hàng: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ hàng không nội địa

  Tiện lợi dịch vụ và sự hài lòng khách hàng: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ hàng không nội địa

  Bài báo nhằm xem xét ảnh hưởng của tiện lợi dịch vụ (service convenience) đối với sự hài lòng của khách hàng. Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu 265 khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ hàng không nội địa. Kết quả cho thấy năm thành phần của tiện lợi dịch vụ đều có ảnh hưởng tích cực lên sự hài lòng của khách hàng. Do vậy, đây cũng là...

   10 p vaa 25/07/2018 141 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số