• Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0 - Introduction presented what is Data Structures and other content. Invite you to read the lecture.

   9 p vaa 30/04/2015 175 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4 (Sorting Techniques) presented bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort and other content. Invite you to read the lecture.

   24 p vaa 30/04/2015 199 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2 - Function & Recursion presented Function, the Concept Of Stack, the Sequence Of Execution During A Function Call, Parameter Passing & Call By Reference, Resolving Variable References, Recursion, Stack Overheads In Recursion, Writing A Recursive Function, Types Of Recursion.

   35 p vaa 30/04/2015 177 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7 - Trees presented the concept of trees, binary tree and representation, binary tree traversal, binary search tree.

   70 p vaa 30/04/2015 167 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1 (C-Language) presented address, pointers, arrays, address of each element in an array, accessing & manipulating an array using pointers, another case of manipulating an array using pointers, two-dimensional array, pointer arrays, structures, structure pointers.

   22 p vaa 30/04/2015 169 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5 Linked Lists presented the Concept Of The Linked List, Single Linked List, Double Linked List, Circular Linked List.

   72 p vaa 30/04/2015 164 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6 - Stacks & Queues (Use Array to implement Stacks & Queues, Use Linked list to implement Stacks & Queues) presented Stacks, Queues and other content. Invite you to read the lecture.

   18 p vaa 30/04/2015 200 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3 (Searching Techniques prens) presented linear (sequential) search, binary search, complexity of algorithms.

   16 p vaa 30/04/2015 192 1

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Ánh xạ tuyến tính

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Ánh xạ tuyến tính

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 4: Ánh xạ tuyến tính" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Khái niệm ánh xạ tuyến tính tổng quát, ma trận của ánh xạ tuyến tính tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p vaa 28/02/2019 96 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 3: Không gian vector

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 3: Không gian vector

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 3: Không gian vector" trình bày các nội dung: Khái niệm không gian vector, sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính; cơ sở - số chiều của không gian vector - Tọa độ của vector, không gian sinh bởi hệ vector, không gian Euclide. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p vaa 28/02/2019 102 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 0: Số phức

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 0: Số phức

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 0: Số phức" trình bày các nội dung: Dạng đại số của số phức, dạng lượng giác của số phức, dạng mũ của số phức, nâng số phức lên lũy thừa, khai căn số phức, định lý cơ bản của Đại số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p vaa 28/02/2019 126 0

 • Bài giảng Tổng quan về CNS và thiết bị dẫn đường NDB

  Bài giảng Tổng quan về CNS và thiết bị dẫn đường NDB

  Bài giảng Tổng quan về CNS và thiết bị dẫn đường NDB trình bày tổng quát hệ thống CNS/ATM (thông tin - dẫn đường - giám sát/quản lý không lưu), tổng quan về đài dẫn đường vô tuyến sóng đài vô hướng NDB.

   68 p vaa 24/04/2019 72 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số