• Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2 - Function & Recursion presented Function, the Concept Of Stack, the Sequence Of Execution During A Function Call, Parameter Passing & Call By Reference, Resolving Variable References, Recursion, Stack Overheads In Recursion, Writing A Recursive Function, Types Of Recursion.

   35 p vaa 30/04/2015 176 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1 (C-Language) presented address, pointers, arrays, address of each element in an array, accessing & manipulating an array using pointers, another case of manipulating an array using pointers, two-dimensional array, pointer arrays, structures, structure pointers.

   22 p vaa 30/04/2015 167 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7 - Trees presented the concept of trees, binary tree and representation, binary tree traversal, binary search tree.

   70 p vaa 30/04/2015 166 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5 Linked Lists presented the Concept Of The Linked List, Single Linked List, Double Linked List, Circular Linked List.

   72 p vaa 30/04/2015 162 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6 - Stacks & Queues (Use Array to implement Stacks & Queues, Use Linked list to implement Stacks & Queues) presented Stacks, Queues and other content. Invite you to read the lecture.

   18 p vaa 30/04/2015 199 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3 (Searching Techniques prens) presented linear (sequential) search, binary search, complexity of algorithms.

   16 p vaa 30/04/2015 191 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0 - Introduction presented what is Data Structures and other content. Invite you to read the lecture.

   9 p vaa 30/04/2015 175 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4 (Sorting Techniques) presented bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort and other content. Invite you to read the lecture.

   24 p vaa 30/04/2015 197 1

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" có cấu trúc gồm 2 bài học cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ phương trình tổng quát, hệ phương trình thuần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vaa 28/02/2019 100 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 5: Chéo hóa matrận - Dạng toàn phương

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 5: Chéo hóa matrận - Dạng toàn phương

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 5: Chéo hóa ma trận - Dạng toàn phương" cung cấp cho người học các kiến thức: Trị riêng - vector riêng, chéo hóa ma trận vuông, dạng toàn phương (khái niệm cơ bản, đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc, luật quán tính, xác định dấu của dạng toàn phương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p vaa 28/02/2019 95 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận (các định nghĩa, các phép toán trên ma trận, ma trận khả nghịch,...), định mức (định nghĩa, các tính chất cơ bản của định mức, định lý, hạng của ma trận,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p vaa 28/02/2019 104 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Ánh xạ tuyến tính

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Ánh xạ tuyến tính

  Bài giảng "Toán cao cấp 1 - Chương 4: Ánh xạ tuyến tính" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Khái niệm ánh xạ tuyến tính tổng quát, ma trận của ánh xạ tuyến tính tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p vaa 28/02/2019 94 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số