• Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 7 - Trees presented the concept of trees, binary tree and representation, binary tree traversal, binary search tree.

   70 p vaa 30/04/2015 158 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 5 Linked Lists presented the Concept Of The Linked List, Single Linked List, Double Linked List, Circular Linked List.

   72 p vaa 30/04/2015 153 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 6 - Stacks & Queues (Use Array to implement Stacks & Queues, Use Linked list to implement Stacks & Queues) presented Stacks, Queues and other content. Invite you to read the lecture.

   18 p vaa 30/04/2015 188 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 3 (Searching Techniques prens) presented linear (sequential) search, binary search, complexity of algorithms.

   16 p vaa 30/04/2015 179 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0 - Introduction presented what is Data Structures and other content. Invite you to read the lecture.

   9 p vaa 30/04/2015 166 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 4 (Sorting Techniques) presented bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort and other content. Invite you to read the lecture.

   24 p vaa 30/04/2015 188 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2 - Function & Recursion presented Function, the Concept Of Stack, the Sequence Of Execution During A Function Call, Parameter Passing & Call By Reference, Resolving Variable References, Recursion, Stack Overheads In Recursion, Writing A Recursive Function, Types Of Recursion.

   35 p vaa 30/04/2015 166 1

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1

  Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1 (C-Language) presented address, pointers, arrays, address of each element in an array, accessing & manipulating an array using pointers, another case of manipulating an array using pointers, two-dimensional array, pointer arrays, structures, structure pointers.

   22 p vaa 30/04/2015 158 1

 • Bài thuyết trình Nghiên cứu biến tính vật liệu ống nano carbon và ứng dụng hấp thụ khí BTEX

  Bài thuyết trình Nghiên cứu biến tính vật liệu ống nano carbon và ứng dụng hấp thụ khí BTEX

  Nội dung chính của bài thuyết trình trình bày biến tính vật liệu ống nano carbon và ứng dụng hấp thụ khí BTEX. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

   28 p vaa 22/08/2019 39 0

 • Bài thuyết trình Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)

  Bài thuyết trình Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)

  Bài thuyết trình "Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)" gồm các nội dung chính như: Hoàn cảnh lịch sử, cơ học nửa đầu thế kỉ XIX, bước phát triển mới của quang học sóng, những bước đầu của điện động lực,...

   76 p vaa 22/08/2019 42 0

 • Bài thuyết trình Lịch sử Vật lý - Phần IV: Điện học và từ học

  Bài thuyết trình Lịch sử Vật lý - Phần IV: Điện học và từ học

  Bài thuyết trình Lịch sử Vật lý - Phần IV: Điện học và từ học trình bày các nội dung chính như: sự ra đời của ngành điện học và từ học, những nghiên cứu định tính về điện, những nghiên cứu định lượng về điện, tĩnh điện học và tĩnh từ học,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p vaa 22/08/2019 40 0

 • Bài thuyết trình Tổng quan cảm biến đo nhiệt độ RTD, PT100/1000, LM35 và LM335

  Bài thuyết trình Tổng quan cảm biến đo nhiệt độ RTD, PT100/1000, LM35 và LM335

  Bài thuyết trình Tổng quan cảm biến đo nhiệt độ RTD, PT100/1000, LM35 và LM335 với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Tổng quan về loại cảm biến nhiệt; tìm hiểu các loại cảm biến, đặc tính và nguyên lý hoạt động của cảm biến. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   29 p vaa 22/08/2019 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số