• Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tử và quang phổ nguyên tử, sơ lược về các thuyết cấu tạo nguyên tử, cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử theo cơ học lượng tử, nguyên tử nhiều electron. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vaa 28/07/2020 8 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 2: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 2: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 2: Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật tuần hoàn và điện tích hạt nhân nguyên tử, cấu trúc electron nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, cấu trúc electron nguyên tử và sự thay đổi tính chất của các nguyên tố trong HTTH. Mời các bạn...

   64 p vaa 28/07/2020 9 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản ii. liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết kim loại, liên kết Van Der Waals, liên kết hydro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vaa 28/07/2020 6 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 3: Dung dịch

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 3: Dung dịch

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 3: Dung dịch" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về dung dịch; dung dịch rất loãng chất không điện ly, không bay hơi và các tính chất; dung dịch chất điện ly; cân bằng ion của nước trong dung dịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p vaa 28/07/2020 6 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương (Phần 2) - Chương 1: Nhiệt động lực học của các quá trình hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương (Phần 2) - Chương 1: Nhiệt động lực học của các quá trình hóa học

  Bài giảng "Hóa học đại cương (Phần 2) - Chương 1: Nhiệt động lực học của các quá trình hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, nguyên lý I của nhiệt động lực học và hiệu ứng nhiệt, nguyên lý II của nhiệt động lực học và chiều diễn ra của các quá trình hóa học, cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p vaa 28/07/2020 6 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 6: Điện hóa

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 6: Điện hóa

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 6: Điện hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Phản ứng oxy hóa - khử, nguyên tố ganvanic và sức điện động, thế điện cực tiêu chuẩn và chiều của phản ứng oxy hóa - khử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p vaa 28/07/2020 8 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 2: Động hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 2: Động hóa học

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 2: Động hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Hóa học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   21 p vaa 28/07/2020 6 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 10: Tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 10: Tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 10: Tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng, phản ứng dây chuyển và quang hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p vaa 28/07/2020 8 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 4: Cân bằng hóa học

  Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 4: Cân bằng hóa học

  Bài giảng "Hóa học đại cương - Chương 4: Cân bằng hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng hóa học, hằng số cân bằng và mức độ diễn ra của phản ứng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vaa 28/07/2020 8 0

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 6: Phương trình vi phân vầ ứng dụng

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 6: Phương trình vi phân vầ ứng dụng

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 6: Phương trình vi phân và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cấp của phươn trình vi phân, phương trình vi phân cấp 1, nghiệm tổng quát dạng ẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p vaa 28/07/2020 6 0

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 1: Toán cho tài chính

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 1: Toán cho tài chính

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 1: Toán cho tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dãy số, chuỗi số, lãi đơn, lãi gộp, giá trị hiện tại ròng và tỷ lệ hoàn vốn nội bộ, mối liên hệ giữa lãi suất và giá của trái phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p vaa 28/07/2020 5 0

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, dùng chuỗi thời gian để dự báo, các thành phần của chuỗi thời gian, mô hình chuỗi thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vaa 28/07/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số