• Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 1: Ma trận - Định thức. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; các phép toán ma trận; khái niệm định thức; định thức của ma trận cấp 1, 2, 3; tính chất của định thức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Véc tơ

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Véc tơ

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 2: Véc tơ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: véc tơ n – chiều; phép toán trên véctơ; không gian véctơ; sự độc lập tuyến tính, sự phụ thuộc tuyến tính; hạng và cơ sở của hệ véctơ cơ sở của không gian ℝn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 3: Hệ phương trình

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 3: Hệ phương trình

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 3: Hệ phương trình. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; cách giải hệ phương trình tuyến tính; hệ phương trình tuyến tính thuần nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vaa 22/07/2022 16 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Dạng toàn phương

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Dạng toàn phương

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Dạng toàn phương. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; phép biến đổi tuyến tính; đưa dạng toàn phương về dạng toàn phương chính tắc, chuẩn tắc; dấu của dạng toàn phương; các dạng bài tập chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 5: Hàm số, giới hạn và sự liên tục

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 5: Hàm số, giới hạn và sự liên tục

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 5: Hàm số, giới hạn và sự liên tục. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: định nghĩa và các phép tính trên hàm số; giới hạn hàm một biến và các tính chất, phép tính về giới hạn; sự liên tục của hàm một biến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p vaa 22/07/2022 16 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 6: Đạo hàm và vi phân hàm một biến

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 6: Đạo hàm và vi phân hàm một biến

  Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 6: Đạo hàm và vi phân hàm một biến. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: định nghĩa; các qui tắc tính đạo hàm; bảng công thức tính đạo hàm cơ bản; đạo hàm 1 phía;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 7: Hàm nhiều biến và bài toán cực trị

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 7: Hàm nhiều biến và bài toán cực trị

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 7: Hàm nhiều biến và bài toán cực trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hàm 2 biến; đạo hàm riêng của hàm 2 biến; ứng dụng để tính gần đúng giá trị biểu thức; ứng dụng để tìm cực trị hàm 2 biến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p vaa 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 8: Tích phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 8: Tích phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 8: Tích phân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, tính chất, phương pháp tính của tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p vaa 22/07/2022 14 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 9: Phương trình vi phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 9: Phương trình vi phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 9: Phương trình vi phân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; cấp của phương trình vi phân; phương trình vi phân cấp 1; phương trình đẳng cấp cấp 1; phương trình tuyến tính cấp 1; phương trình Becnuly; phương trình vi phân cấp 2;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vaa 22/07/2022 16 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 10: Phương trình sai phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 10: Phương trình sai phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 10: Phương trình sai phân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm sai phân và phương trình sai phân; phương trình sai phân tuyến tính cấp một; phương trình sai phân tuyến tính cấp hai hệ số hằng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vaa 22/07/2022 16 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử & bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử & bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử & bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Sơ lược về các thuyết cấu tạo nguyên tử, thuyết cấu tạo nguyên tử hiện đại theo cơ học lượng tử, bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 2: Liên kết hóa học & cấu tạo phân tử

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 2: Liên kết hóa học & cấu tạo phân tử

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 2: Liên kết hóa học & cấu tạo phân tử. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết hyđro, liên kết Van Der Vaal. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p vaa 22/07/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số