• Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Chức năng lãnh đạo

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Chức năng lãnh đạo

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Chức năng lãnh đạo. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và các nguyên tắc lãnh đạo; phong cách lãnh đạo; động cơ; lãnh đạo nhóm; giải quyết xung đột;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng kiểm soát

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng kiểm soát

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng kiểm soát. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và các nguyên tắc kiểm soát; các loại kiểm soát; quy trình kiểm soát;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vaa 22/07/2022 12 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu sơ lược về điều kiện học phần; mục tiêu của học phần; chuẩn đầu ra của học phần; đối tượng nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; mô tả vắn tắt nội dung học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p vaa 22/07/2022 10 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về trả công lao động trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về trả công lao động trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về trả công lao động trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tầm quan trọng của trả công lao động trong doanh nghiệp; các nguyên tắc trả công lao động; các nội dung cơ bản của trả công lao động; các yếu tố ảnh hưởng đến trả công lao động;... Mời...

   11 p vaa 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 2: Trả lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 2: Trả lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 2: Trả lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và chức năng của tiền lương; các hình thức, phương pháp trả lương; quy trình xây dựng thang bảng lương; xác định quỹ lương và đơn giá tiền lương; chế độ phụ cấp lương;... Mời...

   38 p vaa 22/07/2022 12 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 3: Quản lý trả lương trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 3: Quản lý trả lương trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 3: Quản lý trả lương trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và mục tiêu của QLTL; xây dựng chính sách trả lương; hệ thống trả lương; đàm phán tiền lương; tổ chức trả lương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p vaa 22/07/2022 14 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 4: Trả thưởng trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 4: Trả thưởng trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 4: Trả thưởng trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, ý nghĩa của trả thưởng; nội dung của tổ chức trả thưởng; quá trình xây dựng kế hoạch trả thưởng; xác định tiêu chuẩn thưởng và mức thưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vaa 22/07/2022 14 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 5: Trả phúc lợi trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 5: Trả phúc lợi trong doanh nghiệp

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 5: Trả phúc lợi trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và sự cần thiết của trả phúc lợi trong doanh nghiệp; các loại phúc lợi trong doanh nghiệp; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phúc lợi trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vaa 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 6: Chính sách và chế độ tiền lương của Việt Nam

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 6: Chính sách và chế độ tiền lương của Việt Nam

  Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 6: Chính sách và chế độ tiền lương của Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: chính sách tiền lương của Nhà nước; chế độ tiền lương của Việt Nam; quy định về nâng lương, chế độ trả lương và quản lý tiền lương, thu nhập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p vaa 22/07/2022 13 0

 • Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 1

  Nội dung cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi và đáp, ngắn gọn, súc tích, gồm các vấn đề chính như: Tổng quan về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ biến đổi khí hậu,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   78 p vaa 26/06/2022 59 0

 • Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, cùng hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, chúng ta có thể làm gì trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p vaa 26/06/2022 39 0

 • Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 1

  Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 1

  Sổ tay "Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thiên tai và tác động, ảnh hưởng của thiên tai; Dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai ở Việt Nam; Phòng, chống thiên tai;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   134 p vaa 26/06/2022 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số