• Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 9: Phương trình vi phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 9: Phương trình vi phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 9: Phương trình vi phân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; cấp của phương trình vi phân; phương trình vi phân cấp 1; phương trình đẳng cấp cấp 1; phương trình tuyến tính cấp 1; phương trình Becnuly; phương trình vi phân cấp 2;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vaa 22/07/2022 16 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 10: Phương trình sai phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 10: Phương trình sai phân

  Bài giảng Toán cao cấp 2 - Chương 10: Phương trình sai phân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm sai phân và phương trình sai phân; phương trình sai phân tuyến tính cấp một; phương trình sai phân tuyến tính cấp hai hệ số hằng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vaa 22/07/2022 16 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử & bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử & bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Cấu tạo nguyên tử & bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Sơ lược về các thuyết cấu tạo nguyên tử, thuyết cấu tạo nguyên tử hiện đại theo cơ học lượng tử, bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 2: Liên kết hóa học & cấu tạo phân tử

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 2: Liên kết hóa học & cấu tạo phân tử

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 2: Liên kết hóa học & cấu tạo phân tử. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết hyđro, liên kết Van Der Vaal. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p vaa 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 3: Nhiệt động hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 3: Nhiệt động hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 3: Nhiệt động hóa học. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản, nguyên lý 1 của nhiệt động lực học và hiệu ứng nhiệt của quá trình hóa học, nguyên lý thứ 2 của nhiệt động lực học và chiều quá trình hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 4: Động hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 4: Động hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 4: Động hóa học. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phương trình động học một số phản ứng đơn giản, các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng, cân bằng hóa học, hằng số cân bằng, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vaa 22/07/2022 14 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 5: Dung dịch

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 5: Dung dịch

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 5: Dung dịch. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Một số khái niệm, dung dịch chất điện ly, cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p vaa 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Khái luận về quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Khái luận về quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Khái luận về quản trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và các chức năng quản trị; một số lý thuyết quản trị; môi trường quản trị; quản trị sự thay đổi;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vaa 22/07/2022 15 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò nhà quản trị; các cấp bậc nhà quản trị; các kỹ năng của nhà quản trị; trách nhiệm xã hội của nhà quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p vaa 22/07/2022 12 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Thông tin và ra quyết định quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Thông tin và ra quyết định quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Thông tin và ra quyết định quản trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thông tin quản trị; quyết định quản trị; ra quyết định quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vaa 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, phân loại và các nguyên tắc hoạch định; nội dung hoạch định; một số công cụ hoạch định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vaa 22/07/2022 10 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của chức năng tổ chức; cơ cấu tổ chức; phân quyền; hệ thống tổ chức không chính thức; văn hóa tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vaa 22/07/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số